پروژه های موفق

  • تجاری سازی محیط های کشت اختصاصی سلول های جنسی و جنین مانند محیط های کشت مربوط به انجام بلوغ  تخمک در شرایط ازمایشگاهی، شستشو و ظرفیت پذیری اسپرم، IVF و محیط کشت انتقال جنین
  • تولید تجاری کیت های تولید جنین موش و دام
  • میکرو فلوئیدیک چیپ جدا سازی اسپرم های با حرکت پیشرونده و با کیفیت جهت بالا بردن راندمان تولید جنین
  •  مشاوره و انجام تمامی مسیر های دانش بنیان شدن محصول و شرکت مورد نظر جهت اخذ حمایت های ارزشمند دولتی از شرکت های دانش بنیان برای شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی فوژان طب
  • قرارداد رسمی با دانشگاه علوم پزشکی تهران برای کمک به تصویب طرح های پایان نامه با قابلیت تولید ثروت و همچنین تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاه توسط شرکت پیشگام پایا زیست به عنوان مشاور تجاری سازی و ارتباط صنعت و دانشگاه