پروژه های در دست انجام

  • در حال تجاری سازی محیط های کشت های با قابلیت تولید جنین انسان جهت استفاده در مراکز درمان ناباروری
  • تولید تجاری کیت های تولید جنین انسان
  • میکرو فلوییدیک چیپ جدا سازی اسپرم های X و Y انسان جهت تعیین جنسیت غیر تهاجمی جنین انسان
  • میکرو فلوییدیک چیپ جدا سازی اسپرم های X و Y دام برای تعیین جنسیت هدفمند اسپرم جهت استفاده در صنعت دامپروری
  • مشاوره در دانش بنیان شدن محصولات دارویی 5 کارخانه داروسازی جهت اخذ حمایت های ارزشمند دولتی در سال حمایت از محصولات دانش بنیان