متقاضیان محترم خدمات تخصصی مرکز اعم از اعضای هیأت علمی ، دانشجویان دکتری ، کارشناسی‌ارشد و کارشناسی و … که در خواست استفاده از تخفیف شبکه آزمایشگاه را دارند، خواهشمند است در فرم یا ایمیل ارسالی، درخواست استفاده از تخفیف را قید فرمایند.